Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

1. Chuẩn bị

– Sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng

– Bộ ảnh đại diện bảy bộ côn trùng

– Bộ ảnh đại diện năm giới sinh vật

2. Cách tiến hành

– Tìm hiểu sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng

Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân - Chân trời sáng tạo

– Xây dựng khóa lưỡng phân

– Báo cáo kết quả thực hành

Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân – Chân trời sáng tạo