Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào (hay, ngắn gọn)

1. Cơ thể đơn bào

Cơ thể đơn bào là gì và có cấu tạo như thế nào?

– Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào - Chân trời sáng tạo

2. Cơ thể đa bào

Cơ thể đa bào là gì và có cấu tạo như thế nào? 

– Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào - Chân trời sáng tạo


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào (có đáp án)

Câu 1: Bào quan nào dưới đây không có ở trùng roi?

A. Ribosome                  B. Lục lạp            C. Nhân                D. Lông mao

Câu 2: Cơ thể nào dưới đây không phải là cơ thể đơn bào?

A. Trùng giày                 C. Vi khuẩn lam

B. Con dơi                      D. Trùng roi

Câu 3: Cho các đặc điểm sau:

(1) Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào

(2) Mỗi loại tế bào thực hiện một chức năng khác nhau

(3) Một tế bào có thể thực hiện được các chức năng của cơ thể sống

(4) Cơ thể có cấu tạo phức tạp

(5) Đa phần có kích thước cơ thể nhỏ bé

Các đặc điểm nào không phải là đặc điểm của cơ thể đa bào?

A. (1), (3)              B. (2), (4)              C. (3), (5)              D. (1), (4)

Câu 4: Loại tế bào nào dưới đây không phải là tế bào thực vật?

A. Tế bào biểu bì                      C. Tế bào lông hút

B. Tế bào mạch dẫn                  D. Tế bào thần kinh

Câu 5: Cho các sinh vật sau:

(1) Trùng roi

(2) Vi khuẩn lam

(3) Cây lúa

(4) Con muỗi

(5) Vi khuẩn lao

(6) Chim cánh cụt

Sinh vật nào vừa là sinh vật nhân thực, vừa có cơ thể đa bào?

A. (1), (2), (5)                 C. (1), (4), (6)

B. (2), (4), (5)                 D. (3), (4), (6)

Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào – Chân trời sáng tạo