Soạn bài: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

III. Luyện tập

Bài 1 (trang 88 sgk ngữ văn 10 tập 1)

Đặc điểm ngôn ngữ trong đoạn trích bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

– Về từ ngữ: sử dụng nhiều từ ngữ chuyên ngành ngôn ngữ: vốn chữ, ngữ pháp, thể văn, phong cách…

– Về câu: viết rõ ràng, trong sáng, các luận điểm trình bày mạch lạc, logic

– Dấu câu: ngắt nghỉ đúng chỗ, câu văn đúng nghĩa

– Phần chú thích cung cấp thêm thông tin cho người viết

Bài 2 (Trang 88 sgk ngữ văn 10 tập 1)

Đặc điểm ngôn ngữ trong đoạn trích Vợ nhặt:

– Sử dụng ngôn ngữ là lời ăn tiếng nói hàng ngày: mấy, có khối, nói khoác, sợ gì, cười tít, đằng ấy…

– Miêu tả cử chỉ điệu bộ (kèm lời nói): đẩy vai, cười (nắc nẻ), cong cớn, ngoái cổ, ton ton chạy…

– Các từ hô gọi: kìa, này, nhà tôi ơi, đằng ấy…

– Từ tình thái: có khối… đấy, sợ gì…

Các nhân vật luân phiên lượt lời đối thoại.

Bài 3 (Trang 89 sgk ngữ văn 10 tập 1)

a, Bỏ từ “Trong”

b, thay từ “vống” bằng từ “cao hơn”, thay từ “vô tội vạ” bằng từ “tùy tiện”

c, thay cụm từ “chúng chẳng chừa ai sất” bằng cụm “chúng đều bị khai thác hết”