Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào (hay, chi tiết)

I. Các cấp tổ chức của cơ thể đa bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào - Kết nối tri thức

– Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều tế bào thực hiện các chức năng khác nhau. Các tế bào phối hợp qua một số cấp tổ chức (tế bào à mô à cơ quan à hệ cơ quan à cơ thể) để tạo thành cơ thể.

II. Từ tế bào tạo thành mô

– Nhóm các tế bào cùng thực hiện một chức năng liên kết với nhau tạo thành mô.

III. Từ mô tạo thành cơ quan

 

– Các mô cùng thực hiện một hoạt động sống nhất định tạo thành cơ quan.

IV. Từ cơ quan tạo thành hệ cơ quan

Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào - Kết nối tri thức

– Nhiều cơ quan cùng phối hợp hoạt động để thực hiện một quá trình sống của cơ thể gọi là hệ cơ quan.

→ Các hệ cơ quan phối hợp với nhau thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, đảm bảo cho sự tồn tại cà phát triển cơ thể.

 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào (có đáp án)

Câu 1: Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là

A. Hệ cơ quan                B. Cơ quan

C. Mô                              D. Tế bào

Câu 2: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là?

A. Tế bào                        B. Mô

C. Cơ quan                     D. Hệ cơ quan

Câu 3: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm?

A. Hệ rễ và hệ thân                   B. Hệ thân và hệ lá

C. Hệ chồi và hệ rễ                   D. Hệ cơ và hệ thân

Câu 4: Hệ tuần hoàn được cấu tạo bởi các cơ quan nào sau đây?

A. Tim và máu                         B. Tim và hệ mạch

C. Hệ mạch và máu                  D. Tim, máu và hệ mạch

Câu 5: Cơ quan nào sau đây thuộc hệ thần kinh ở người?

A. Tim                  B. Phổi                 C. Não                  D. Dạ dày

Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào – Kết nối tri thức