Khoa học tự nhiên 6 Bài 22: Cơ thể sinh vật – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 22: Cơ thể sinh vật (hay, chi tiết)

I. Cơ thể là gì?

– Cơ thể chỉ một cá thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản (cảm ứng, dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản,…)

II. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào

– Cơ thể đơn bào có tổ chức đơn giản, cơ thể là một tế bào và thực hiện tất cả các quá trình sống cơ bản.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 22: Cơ thể sinh vật - Kết nối tri thức
Hội Gia sư Đà Nẵng

+ Ví dụ: vi khuẩn, nấm men,…

– Cơ thể đa bào có cấu tạo gồm nhiều tế bào, mỗi loại tế bào thường thực hiện một chức năng sống riêng biệt  nhưng phối hợp với nhau thực hiện các quá trình sống cơ bản của cơ thể.

+ Ví dụ: con mèo, cây đào,…


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 22: Cơ thể sinh vật (có đáp án)

Câu 1: Cơ thể sinh vật có khả năng thực hiện các quá trình sống cơ bản nào?

(1) Cảm ứng và vận động                   (4) Hô hấp

(2) Sinh trưởng                                    (5) Bài tiết

(3) Dinh dưỡng                                     (6) Sinh sản

A. (2), (3), (4), (6)                     B. (1), (3), (5), (6)

C. (2), (3), (4), (5), (6)              D. (1), (2), (3), (4), (5), (6)

Câu 2: Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời câu hỏi sau.

Bài tập trắc nghiệm Cơ thể sinh vật có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Thành phần cấu trúc x (có màu xanh) trong hình bên là gì?

A. Lục lạp.                     B. Nhân tế bào.

C. Không bào.                D. Thức ăn.

Câu 3: Cơ thể nào sau đây là cơ thể đơn bào?

A. Con chó.          B. Trùng biến hình.             C. Con ốc sên.            D. Con cua.

Câu 4: Vật sống nào sau đây không có cấu tạo cơ thể là đa bào?

A. Hoa hồng.                              B. Hoa mai.

C. Hoa hướng dương.               D. Tảo lục.

Câu 5: Vật nào dưới đây là vật sống?

A. Con chó           B. Con dao           C. Cây chổi           D. Cây bút

Khoa học tự nhiên 6 Bài 22: Cơ thể sinh vật – Kết nối tri thức