Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào (hay, chi tiết)

I. Sự lớn lên của tế bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào - Kết nối tri thức

– Nhờ có quá trình trao đổi chất mà kích thước và khối lượng của tế bào tăng lên.

II. Sự sinh sản (phân chia) của tế bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào - Kết nối tri thức

– Mỗi tế bào sau khi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con.

– Công thức tính số tế bào con (N) được tạo ra sau n lần phân chia: N = 2n

III. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản tế bào

– Sự lớn lên và sinh sản của tế bào làm tăng số lượng tế bào, giúp cơ thể sinh vật lớn lên, thay thế các tế bào già, tổn thương hoặc chết.


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào (có đáp án)

Câu 1: Khi một tế bào lớn lên và sinh sản sẽ có bao nhiêu tế bào mới hình thành?

A. 8.           B. 6.            C. 4.            D. 2.

Câu 2: Cây lớn lên nhờ:

A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào.

C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu.

D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu.

Câu 3: Một tế bào sau khi trải qua 4 lần sinh sản liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

A. 4                      B. 8                      C. 12                    D. 16

Câu 4: Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ tiến hành quá trình nào?

A. Sinh trưởng                B. Sinh sản

C. Thay thế                     D. Chết

Câu 5: Mèo con lớn lên nhờ quá trình nào?

A. Sinh trưởng của tế bào

B. Sinh sản của tế bào

C. Sinh trưởng và sinh sản của tế bào

D. Sinh trưởng và thay mới của tế bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào