Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống (hay, chi tiết)

I. Tế bào là gì?

→ Tế bào là đơn vị cấu tạo nên cơ thể của tất cả các loại sinh vật.

II. Hình dạng và kích thước tế bào

1. Hình dạng tế bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống - Kết nối tri thức

→ Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau. Tùy theo chức năng mà hình dạng tế bào có thể khác nhau.

2. Kích thước tế bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống - Kết nối tri thức

→ Kích thước tế bào khác nhau giữa các nhóm sinh vật và giữa các cơ quan trong một cơ thể.


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống (có đáp án)

Câu 1: Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?

A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.

B. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.

C. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.

D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.

Câu 2: Vật nào sau đây có cấu tạo từ tế bào?

A. Xe ô tô.                       B. Cây cầu.

C. Cây bạch đàn.            D. Ngôi nhà.

Câu 3: Có thể phân biệt các loại tế bào khác nhau nhờ những đặc điểm bên ngoài nào?

A. Hình dạng và màu sắc.                   B. Thành phần và cấu tạo.

C. Kích thước và chức năng.               D. Hình dạng và kích thước.

Câu 4: Tế bào không  cấu tạo nên vật nào sau đây?

A. Chiếc lá                     B. Bông hoa

C. Con dao                     D. Con cá

Câu 5: Khi một tế bào lớn lên và sinh sản sẽ có bao nhiêu tế bào mới hình thành?

A. 8.            B. 6.            C. 4.            D. 2.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 18: Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống – Kết nối tri thức