Bài 9: Hiện Tượng Ngày, Đêm Dài Ngắn Theo Mùa

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào:

– Điểm nào suốt 24h không được chiếu sáng

– Điểm nào suốt 24h đều được chiếu sáng

– Điểm nào có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h

– Điểm nào có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h

Lời giải:

– Điểm suốt 24h không được chiếu sáng: Từ vòng cực Nam đến cực Nam.

– Điểm suốt 24h đều được chiếu sáng: Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc

– Điểm có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Nam.

– Điểm có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Bắc.

Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào hình 1 trang 13 vẽ ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12, kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết:

– Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9

– Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau

Lời giải:

– Điểm được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21tháng 3 đến ngày 23 tháng 9: Cực Bắc

– Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau: Cực Nam

Bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Ở xích đạo có:

12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày
Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12
Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6
Tất cả các ý trên

Lời giải:

Ở xích đạo có:

x 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày
Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12
Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6
Tất cả các ý trên

Bài 4 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 6: : Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Cực Bắc
Cực Nam

Lời giải:

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Cực Bắc
x Cực Nam