Bài 18: Thời Tiết, Khí Hậu Và Nhiệt Độ không Khí

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (…) ở các câu sau:

– Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,…) ở một số địa phương trong một ………………………

– Khí hậu là sự………………… tình hình……………… ở một địa phương trong…………………………..

Lời giải:

– Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,…) ở một số địa phương trong một thời gian ngắn.

– Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở một địa phương trong một thời gian dài.

Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây, sao cho phù hợp:

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

– Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

– Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

Lời giải:

– Tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

– Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội (23,5oC), thấp hơn 2,8oC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3oC) vì Hà Nội nằm ở vĩ độ cao hơn so với Nha Trang nên lượng ánh sáng và nhiệt nhận được từ Mặt Trời ít hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.

– Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Đà Lạt là 18,3oC thấp hơn đến 8oC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3oC).

+ Có sự khác biệt này là do vì Đà Lạt nằm ở độ cao 1513m, lớn hơn nhiều so với Nha Trang nằm ở độ cao 6m so với mực nước biển; càng lên cao nhiệt độ càng giảm, trung bình giảm 0,6oC/100m.

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

– Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

– Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

Lời giải:

– Tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

– Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội (23,5oC), thấp hơn 2,8oC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3oC) vì Hà Nội nằm ở vĩ độ cao hơn so với Nha Trang nên lượng ánh sáng và nhiệt nhận được từ Mặt Trời ít hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.

– Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Đà Lạt là 18,3oC thấp hơn đến 8oC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3oC).

+ Có sự khác biệt này là do vì Đà Lạt nằm ở độ cao 1513m, lớn hơn nhiều so với Nha Trang nằm ở độ cao 6m so với mực nước biển; càng lên cao nhiệt độ càng giảm, trung bình giảm 0,6oC/100m.