Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào – Chân trời sáng tạo

Lý thuyết KHTN 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào (hay, ngắn gọn)

1. Từ tế bào đến mô

Mô là gì?

– Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào - Chân trời sáng tạo

2. Từ mô đến cơ quan

Cơ quan là gì?

– Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.

Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào - Chân trời sáng tạo

3. Từ cơ quan đến cơ thể

Hệ cơ quan là gì?

Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.

Cơ thể đa bào được cấu tạo như thế nào?

– Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các cơ quan cùng thực hiện chức năng tạo thành hệ cơ quan, các hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.


 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào (có đáp án)

Câu 1: Khi sắp xếp các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, trật tự nào dưới đây là đúng?

A. Tế bào à cơ quan à mô à hệ cơ quan à cơ thể

B. Tế bào à mô à cơ quan à hệ cơ quan à cơ thể

C. Cơ thể à hệ cơ quan à mô à tế bào à cơ quan

D. Hệ cơ quan à cơ quan à cơ thể à mô à tế bào

Câu 2: Lá cây thuộc cấp độ tổ chức nào?

A. Tế bào             B. Mô                   C. Cơ quan                    D. Cơ thể

Câu 3: Cho các bộ phận sau:

(1) Tế bào cơ

(2) Tim

(3) Mô cơ

(4) Con thỏ

(5) Hệ tuần hoàn

Sắp xếp các cấp độ tổ chức cơ thể của con thỏ theo thứ tự tăng dần là:

A. (1) à (2) à (3) à (4) à (5)                   C. (4) à (3) à (1) à (2) à (5)

B. (5) à (4) à (3) à (2) à (1)                   D. (1) à (3) à (2) à (5) à (4)

Câu 4: Hệ cơ quan nào dưới đây không có ở động vật?

A. Hệ chồi                      C. Hệ hô hấp

B. Hệ tiêu hóa                D. Hệ tuần hoàn

Câu 5: Cơ quan nào dưới đây không phải của hệ chồi?

A. Hoa                  B. Cành                C. Rễ                    D. Lá

Khoa học tự nhiên 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào – Chân trời sáng tạo