Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 (Đề 5)

Câu 1: ở thực vật, miền hút của rễ có chức năng chính là gì?

A.hấp thụ nước và muối khoáng

B. làm cho rễ dài ra

C. che chở cho đầu rễ

D. dẫn truyền chất hữu cơ

Câu 2: ở rễ thực vật, miền nào có chức năng chính làm cho rễ dài ra?

A.miền trưởng thành

B. miền sinh trưởng

C. miền hút

D. miền chóp rễ

Câu 3: Trong cấu tạo rễ, miền nào có vai trò quan trọng nhất?

A.miền sinh trưởng

B. miền trưởng thành

C.miền hút

D. miền chóp rễ

Câu 4: Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật có rễ chùm?

A.ráy, mía, cau, bèo tây, sả , tỏi tây

B. ráy, mía, rau cải, bèo tây, dừa, nhãn

C. ráy, rau dền, khoai lang, bèo tây, dứa

D. ráy, cà rốt, bưởi, rau muống, dừa, tỏi tây

Câu 5: Nhóm nào dưới đây gồm những nhóm thực vật có rễ cọc?

A.rau dền, bèo tây, cau, hành hoa, bằng lăng

B. ráy, rau muống, hồng xiêm, sả, rau sam

C. lang, rau muống, tỏi tây, cải, nứa

D. rau dền, rau muống, hồng xiêm, cải, phượng vĩ

Câu 6: Khi nói về đặc điểm của rễ cọc, đặc điểm nào sau đây là không đúng?

A.rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất

B. có nhiều rễ con mọc xiên

C. gồm nhiều rễ to, dà gần bằng nhau

D. từ các rễ con mọc ra nhiều rễ nhỏ

Câu 7: Cây nào dưới đây không có lông hút ở rễ?

A.rau bọ          B. súng          C. rau mác          D. bèo tấm

Câu 8: Ở thực vật, khi nói về các miền của rễ, phát biểu nào dưới đây là sai?

A.ở miền hút của rễ, trụ giữa bao gồm bó mạch và ruột

B. cấu tạo của miền hút ở rễ gồm hai phần là vỏ và trụ giữa

C. ở miền hút của rễ, phần vỏ bao gồm biểu bì và thịt vỏ

D. ở miền hút của rễ, bó mạch bap gồm thịt vỏ và ruột

Câu 9: Ở miền hút của rễ, trụ giữa bao gồm:

A.bó mạch và ruột

B. thịt vỏ và biểu bì

C. mạch rây và mạch gỗ

D. bó mạch và mạch rây

Câu 10: ở miền hút của rễ, thành phần nào dưới đây không nằm ở trụ giữa?

A.mạch gỗ          B. mạch rây          C. ruột          D. biểu bì

Đáp án

1.A 2.B 3.C 4.A 5.D 6.C 7.D 8.D 9.A 10.D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *