Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm – Kết nối tri thức

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm – Kết nối tri thức

Nội dung

Với giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 33: Thực hành: ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập KHTN 6 Bài 33.

Câu hỏi 1 trang 114 Bài 33 KHTN lớp 6: Mô tả các loại nấm mốc trên mẫu vật đã chuẩn bị theo các tiêu chí trong bảng sau:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm - Kết nối tri thức

Lời giải:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm - Kết nối tri thức

Câu hỏi 2 trang 114 Bài 33 KHTN lớp 6: Dựa trên kết quả quan sát các thành phần cấu tạo của mỗi mẫu nấm đã chuẩn bị, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm - Kết nối tri thức

Lời giải:

Dựa trên kết quả quan sát các thành phần cấu tạo của mỗi mẫu nấm đã chuẩn bị

Câu hỏi 3 trang 114 Bài 33 KHTN lớp 6: Vẽ vào vở hình ảnh một số loại nấm đã quan sát, chú thích các bộ phận của nấm.

Lời giải:

Vẽ hình ảnh một số loại nấm đã quan sát:

Khoa học tự nhiên 6 Bài 33: Thực hành: Quan sát các loại nấm - Kết nối tri thức

Bên cạnh đó là Giải sách bài tập, vở thực hành Khoa học tự nhiên 6 Bài 33 sách Kết nối tri thức chi tiết: