Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào – Kết nối tri thức

Lý thuyết KHTN 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào (hay, chi tiết)

I. Cấu tạo của tế bào

Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào - Kết nối tri thức
Hội Gia sư Đà Nẵng

→Tế bào được cấu tạo từ các thành phần chính như sau:

– Màng tế bào: là thành phần có ở mọi tế bào, bao bọc tế bào chất. Màng tế bào tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.

– Tế bào chất: nằm giữa màng tế bào và nhân hoặc vùng nhân. Là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi chất của tế bào.

– Nhân hoặc vùng nhân: chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào - Kết nối tri thức

– Tế bào nhân sơ:

+ Chưa có nhân hoàn chỉnh

+ Vật chất di truyền gọi là vùng nhân

+ Tế bào chất không có hệ thống nội màng

+ Chỉ có bào quan duy nhất là ribosome

– Tế bào nhân thực:

+ Có nhân hoàn chỉnh

+ Vật chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân

+ Tế bào chất được chia thành nhiều khoang

+ Có hệ thống nội màng

+ Có các bào quan có màng bao bọc

III. Tế bào động vật và tế bào thực vật

 

– Giống nhau:

+ Đều là tế bào nhân thực

– Khác nhau:

+ Tế bào thực vật có thành tế bào, lục lạp và không bào lớn

 

Trắc nghiệm KHTN 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào (có đáp án)

Câu 1: Thành phần nào dưới đây không thuộc thành phần cấu tạo chính của tế bào?

A. Màng tế bào               B. Tế bào chất

C. Thành tế bào              D. Nhân/vùng nhân

Câu 2: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.

Bài tập trắc nghiệm Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

A. Màng tế bào.              B. Chất tế bào.

C. Nhân tế bào.               D. Vùng nhân.

Câu 3: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.

Bài tập trắc nghiệm Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

A. Màng tế bào.               B. Chất tế bào.

C. Nhân tế bào.               D. Vùng nhân.

Câu 4: Loại bào quan có ở tế bào nhân sơ là?

A. Ti thể               B. Lục lạp             C. Ribosome                  D. Không bào

Câu 5: Thành phần nào dưới đây không có ở tế bào nhân thực?

A. Màng nhân                  B. Vùng nhân

C. Chất tế bào                 D. Hệ thống nội màng

Khoa học tự nhiên 6 Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào – Kết nối tri thức