Giải bài tập SGK toán 7 tập 1 Phần Đại Số- Chương 1-bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính và so sánh: a)(2.5)2 và 22.52 Lời giải Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100 và 22 .52 = 4.25 = 100 ⇒(2.5)2 = 22 .52 Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính: b) (1,5)3.8 Lời giải Ta có:  b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = […]

Giải bài tập SGK toán 7 tập 1 Phần Đại Số- Chương 1-Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 17: Tính Lời giải Ta có: Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 18: Tính a) (-3)2.(-3)3 b)(-0,25)5:(-0,25)3 Lời giải Ta có: a) (-3)2.(-3)3 = (-3)(2+3) = (-3)5 = -243 b) (-0,25)5:(-0,25)3 = (-0,25)(5-3) = (-0,25)2 =  Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 […]

Giải bài tập SGK toán 7 tập 1 Phần Đại Số- Chương 1-Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 13: Điền vào chỗ trống (…): a) Nếu x = 3,5 thì |x|=⋯ Nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯ b)Nếu x > 0 thì |x|=⋯ Nếu x = 0 thì |x|=⋯ Nếu x < 0 thì |x|=⋯ Lời giải a) Nếu x = 3,5 […]

Giải bài tập SGK toán 7 tập 1 Phần Đại Số- Chương 1-Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 7

Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Vì sao các số 0,6 ; -1,25;  là các số hữu tỉ ? Lời giải Các số 0,6 ; -1,25 ;  viết được dưới dạng phân số  với a,b ∈ […]