Giải bài tập SGK toán 7 tập 1 Phần Hình Học - Chương 2-Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 121: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : B’C’ = 4cm ; ∠B' = 60o; ∠C' = 40o. Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AB = A’B’. Vì sao ta kết luận được ΔABC = ΔA’B’C’? Lời giải ΔABC và ΔA’B’C’ có: AB = […]

Giải bài tập SGK toán 7 tập 1 Phần Hình Học - Chương 2- Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 7

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c) Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 117: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : A’B’ = 2cm ; ∠B' = 70o; B’C’ = 3cm Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AC = A’C’. […]

Giải bài tập SGK toán 7 tập 1 Phần Hình Học - Chương 2-Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Posted Leave a commentPosted in Toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 113: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : A’B’ = 2 cm ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cm Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC ở mục 1 và tam giác A’B’C’. Có nhận xét […]